GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddsförordning inom EU, träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och ställer större krav på tillämpning. Lagen handlar om den anställdes rätt till sina egna personuppgifter, sin personintegritet och hur denna ska skyddas. För att uppfylla vår lagenliga skyldighet har vi upprättat en personuppgiftspolicy och rutiner som gör det möjligt för dem som kommunicerar med oss, för anställda, eller arbetar för oss att utöva sina rättigheter. Detta är vår personuppgiftspolicy:

”Estate* erbjuder och levererar mjuka FM-servicetjänster till privata företag inom fastighet, kontor och till köpcentra. Vi ger kunder besvärsfrihet och besparingar genom god kunskap om tjänsterna och kostnadseffektiva leveranser, som beaktar såväl krav på kvalitet, vår gemensamma miljö och på arbetsmiljön.

I verksamheten vill vi vara klara och tydliga i vår information och kommunikation om hur vi använder kund- och leverantörskontakters, medarbetares och övriga intressenters personuppgifter (PU). Detta innebär att vi

  • informerar om användning och ändamål,
  • respekterar och skyddar de PU vi mottagit,
  • informerar om individens rätt att

ge och ta tillbaka samtycke

begära registerutdrag,

invända mot användningen av PU

begära rättelser och raderingar av PU

begära överföring av PU till annan personuppgiftsansvarig.

  • endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid,
  • endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke,
  • även sparar PU för s k. ”tredje person” om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss,
  • övervakar vår behandling av PU.

Denna policy är en skyldighet för ledning och anställda att behandla personuppgifter enligt denna policy och dokumenterade rutiner samt gällande lagstiftning.”

*Estate Service Management AB, Estate Lokalvård AB, Estate Kontorsservice AB, Estate Bevakning AB, Estate Parkering AB, Einarsson & Lundgren Städservice och Miljövård AB samt KåPi Städ AB.

Vill du söka ytterligare information skicka ett mail till GDPR@estate.se med dina frågor.